Į mokyklas grįžusių mokinių ir mokytojų laukia naujovės

Penktadienį į rajono mokyklas grįžusių mokinių ir mokytojų laukia naujovės: keičiasi bendrojo ugdymo programos, brandos egzaminai ir patikrinimai, pateisinti praleistas pamokas mokinių tėvams taip pat galės ne visada. Šiais mokslo metais rajono mokyklose pradėjo mokytis 3128 mokiniai.

Atnaujintos bendrojo ugdymo programos

Šiais mokslo metais mokytojai dirbs pagal atnaujintas bendrojo ugdymo programas. Jos įgyvendinamos nelyginėse klasėse. Lyginėse klasėse tęsiamos ir užbaigiamos dabartinės programos. 2024–2025 m. m., visos klasės dirbs pagal atnaujintas programas. Įsiklausius į chemijos ir fizikos dalykų mokytojų asociacijų siūlymą, pagal atnaujintas šių dviejų dalykų (fizikos ir chemijos) programas mokysis ir aštuntokai – vieninteliai iš visų lyginių klasių. Atnaujintose programose nėra radikalių permainų, tačiau mokymo tikslu tampa ne tik žinių įgijimas, bet ir mokėjimas šias žinias taikyti, turėti daugiau šiuolaikiniame pasaulyje reikalingų įgūdžių. Ugdymas orientuotas į kompetencijų ugdymą, mokytojams suteikiama galimybė savo nuožiūra rinktis iki 30 proc. savo mokomo dalyko turinio.

Mokinių pavėžėjimas

Iššūkių gali kilti ne tik dėl atnaujinto ugdymo turinio ir kitų naujovių, bet ir mokinių pavėžėjimo. Rajone mokinių skaičius nedidelis, bet rajonas geografiškai labai platus. Pasak Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos Justinos Zaleckienės, siekiama užtikrinti, kad kiekvienas mokinys, nepriklausomai nuo jo gyvenamosios vietos, galėtų pasiekti ugdymo įstaigą ir namus kuo greičiau ir kuo patogiau. Kelmės rajono savivaldybės taryba pritarė 9 vietų autobuso pirkimui ir jį skyrė Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijai, kuriai priskirta teritorija yra labai didelė.

Kokybiškas ankstyvasis ugdymas

Nuo rugsėjo 1 d., reglamentuojama dar viena naujovė: ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą yra visuotinis nuo 4 metų amžiaus, nurodoma, kad priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 d. jam sueina 5 metai. Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo(si) poreikius ir pažangą, vaikui priešmokyklinis ugdymas galės būti pradedamas teikti, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueis iki rugsėjo 1 dienos. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueis 6 metai. Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytais atvejais ir tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, jo pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus.

Siekiama sumažinti praleistų pamokų skaičių

Keičiasi praleistų pamokų pateisinimo tvarka, kurioje numatyta, kad tėvai dėl ligos per mėnesį galės pateisinti penkias dienas arba ir daugiau dėl svarbių, objektyvių, pagrįstų priežasčių. Jei vaikas sirgs daugiau kaip penkias dienas per mėnesį, tėvai mokyklai turėtų pateikti informaciją iš elektroninės sveikatos informacinės sistemos ar kitą įrodymą, pagrindžiantį mokinio ligą ar apsilankymą pas gydytoją.

Brandos egzaminai ir tarpiniai patikrinimai

Dabartiniai 10 / II gimnazijos klasės mokiniai brandos egzaminus laikys pagal atnaujintas vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Visi brandos egzaminai bus valstybiniai – nebeliks mokyklinių. Valstybinis brandos egzaminas išskaidomas į dalis: 2 tarpinius patikrinimus ir valstybinį brandos egzaminą pagrindinės sesijos metu – lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos dalykų; 1 tarpinį patikrinimą ir valstybinį brandos egzaminą pagrindinės sesijos metu šių dalykų: tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros, užsienio kalbų, informatikos, biologijos, chemijos, fizikos, inžinerinių technologijų, istorijos, geografijos, filosofijos, ekonomikos ir verslumo. Mokiniams pasirinkti bus siūlomi trys nauji valstybiniai brandos egzaminai: filosofijos, ekonomikos ir verslumo bei inžinerinių technologijų. Kadangi III–IV gimnazijos klasėse lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos bus mokomasi pagal bendrojo arba išplėstinio kurso programą, atitinkamai organizuojami du atskiri – bendrojo ar išplėstinio kurso – šių dalykų valstybiniai brandos egzaminai. Egzaminas laikomas to kurso, kuriuo mokomasi dalyko. Kaip ir iki šiol, brandos atestatui gauti reikės išlaikyti ne mažiau kaip 2 valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros ir kito pasirinkto dalyko.

Mokyklų tinklo pertvarka

Įgyvendinant šių metų pavasarį priimtą Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimą „Dėl Kelmės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2022–2026 metais bendrojo plano patvirtinimo“, bus pertvarkoma švietimo įstaigų vidaus struktūra: nebevykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos Pašilės daugiafunkciniame centre, Kelmės rajono Elvyravos pagrindinė mokykla nuo 2024 m. rugsėjo taps Kelmės „Kražantės“ progimnazijos Elvyravos skyriumi.

„Tūkstantmečio mokyklų“ programos

Kelmės rajono savivaldybė pateikė paraišką dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programos II sraute. Į projekto veiklas įsitraukė Kelmės „Kražantės” progimnazija, Kelmės Jono Graičiūno gimnazija, Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija, Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Pūtvinskio gimnazija. Projekto įgyvendinimo apimtis 28 mėn., planuojama darbų pradžia 2024 m. sausio mėn., o projektą planuojama baigti 2026 m. balandžio mėn. Projekto įgyvendinimo metu ugdymo įstaigos bus pritaikytos įvairias galias turintiems asmenims, įrengtos lauko klasės, kupolai, sporto infrastruktūra, sutvarkyto kultūrinės zonos. Mokyklos bendruomenė turės galimybę tobulinti savo kompetencijas įvairiose srityse.

Įtraukusis ugdymas

Pasak J. Zaleckienės, Kelmės rajono savivaldybėje švietimo pagalbą gaunančių mokinių yra 97,06 proc. Savivaldybėje didelis dėmenys yra skiriamas specialiajam ugdymui, nuosekliai peržiūrimi pagalbos specialistų etatai, didinami ir steigiami naujai esant poreikiui. Kelmės rajono savivaldybės taryba ir administracija siekia vaikams sukurti saugią ir jų poreikius atitinkančią aplinką, todėl daug dėmesio skiria švietimo pagalbos specialistams ir mokytojų padėjėjams. „Visose mūsų rajono ugdymo įstaigose dirba švietimo pagalbos specialistai. Mūsų rodikliai dėl mokymo lėšų panaudojimo švietimo pagalbai yra vieni geriausių šalyje. Šiuo metu savivaldybėje dirba 40 mokytojo padėjėjų, yra įsteigti 26 etatai“, – sakė vedėja.

Nerijus Šarauskas, Kelmiškiams.lt, Pexels.com nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *